Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Quảng cáo giữa trang
This is an example of a HTML caption with a link.

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 09/09/2016 23:23
Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 áp dụng từ ngày 12/9/2016
Thứ   Tiết 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E
2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
5                    
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt
2 MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT Toán TNXH   Tchất  Tchất  Tchất  Tchất
3 MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT Nhạc Toán Toán Toán Toán Toán
4                    
3 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 Toán Toán Toán Toán Toán T.Viết T.Viết T.Viết T.Viết T.Viết
4 TChất TChất TChất TChất TChất Anh Anh Anh Anh Anh
5                    
Chiều 1 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
  Nhạc T công T công T công T công MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT TNXH 
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT T.Việt
4                    
4 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán
3 Anh Anh Anh Anh Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4 Toán Toán Toán Toán Toán Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc
5                    
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc
2 Anh TNXH  TNXH  TNXH  TNXH  T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt
3 Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc  Tchất TNXH  TNXH  T công TChất
4                    
5 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 Toán Toán Toán Toán MT-ĐĐ T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt MT-ĐĐ
4 T công Nhạc Nhạc Nhạc MT-ĐĐ TChất TChất TChất TChất MT-ĐĐ
5                    
Chiều 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
2 Toán Toán Toán Toán Toán HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
3 TNXH  Anh Anh Anh Anh Toán Toán Toán Toán Toán
4                    
6 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 MT MT MT MT MT T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4 Toán Toán Toán Toán Toán Anh Anh Anh Anh Anh
5                    
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán Toán
2 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN T công T công T công TNXH  T công
3 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
4                    


Thứ   Tiết 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D
2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
4 Toán Toán Toán Toán Toán Kĩ Thuật Kĩ Thuật Kĩ Thuật Kĩ Thuật TChất Tin Tin Tin Tin
5                            
Chiều 1 Anh Anh TNXH TNXH T công T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
2 Anh Anh Nhạc Nhạc Nhạc TChất TChất TChất TChất Anh Toán Toán Toán Toán
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4                            
3 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 ĐĐ-MT ĐĐ-MT MT-ĐĐ MT-ĐĐ T . Việt Anh Anh Anh Anh T . Việt K Thuật K Thuật K Thuật K Thuật
4 ĐĐ-MT ĐĐ-MT MT-ĐĐ MT-ĐĐ Anh Anh Anh Anh Anh Khoa Tchất Tchất Tchất Tchất
5                            
Chiều 1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Anh Anh Anh Anh
  Nhạc Nhạc Anh Anh T . Việt Tin Tin Tin Tin Tin T Việt T Việt T Việt T Việt
3 TNXH TNXH Anh Anh TNXH T . Việt T . Việt T . Việt T Việt T Việt Tchất Tchất Tchất Tchất
4                            
4 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
3 TChất TChất TChất TChất TChất T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Anh ĐĐ-MT ĐĐ-MT MT-ĐĐ MT-ĐĐ
4 Tin Tin Tin Tin Tin Địa Địa Địa Địa Anh ĐĐ-MT ĐĐ-MT MT-ĐĐ MT-ĐĐ
5                            
Chiều 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa T Việt T Việt T Việt T Việt
2 T công T công T công T công TNXH MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT Kĩ Thuật Tin Tin Tin Tin
3 Anh Anh Anh Anh Toán MT-ĐĐ MT-ĐĐ ĐĐ-MT ĐĐ-MT Nhạc Anh Anh Anh Anh
4                            
5 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 Anh Anh Anh Anh Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Sử Sử Sử Sử
4 Tin Tin Tin Tin Tin TChất TChất TChất TChất TChất Anh Anh Anh Anh
5                            
Chiều 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Sử Sử Sử Sử Sử Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc
2 Toán Toán Toán Toán MT-ĐĐ Anh Anh Anh Anh MT-ĐĐ Khoa Khoa Khoa Khoa
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt MT-ĐĐ Anh Anh Anh Anh MT-ĐĐ T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4                            
6 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Khoa Khoa Khoa Khoa
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Anh Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 TNXH TNXH TNXH TNXH Anh Tin Tin Tin Tin Tin Toán Toán Toán Toán
4 TChất TChất TChất TChất TChất Khoa Khoa Khoa Khoa Địa Anh Anh Anh Anh
5                            
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
2 Toán Toán Toán Toán Toán T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Địa Địa Địa Địa
3 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
4                            

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết