Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

qc
Quảng cáo giữa trang
This is an example of a HTML caption with a link.

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

Thứ năm - 08/10/2015 16:42
Thời khóa biểu năm học 2015-2016 thực hiện từ 21/9/2015
Thứ   Tiết 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D
2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tin Tin Tin Tin Anh Anh Anh Anh
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Anh Anh Anh Anh T Việt T Việt T Việt T Việt Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật
2 HĐTV HĐTV HĐTV HĐTV HĐTV Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Anh Anh Anh Anh Mthuật Mthuật Mthuật Mthuật Toán Toán Toán Toán
3 L.chữ L.chữ L.chữ L.chữ L.chữ  Tchất  Tchất  Tchất  Tchất TNXH TNXH TNXH TNXH Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 Toán Toán Toán Toán Toán T.Viết T.Viết T.Viết T.Viết Mthuật Mthuật Mthuật Mthuật T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Khoa Khoa Khoa Khoa
4 Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Anh Anh Anh Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh
Chiều 1 Toán Toán Toán Toán Toán HĐTV HĐTV HĐTV HĐTV Toán Toán Toán Toán KNS KNS KNS KNS T Việt T Việt T Việt T Việt
2 Nhạc Nhạc Nhạc M thuật M thuật Toán Toán Toán Toán Tin Tin Tin Tin Tchất Tchất Tchất Tchất Đ. đức Đ. đức Đ. đức Đ. đức
3 Đ. đức Đ. đức Đ. đức Đ. đức Anh KNS KNS KNS KNS Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức Tchất Tchất Tchất Tchất
4 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
3 T công T công T công T công T công T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt TChất TChất TChất TChất T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Anh Anh Anh Anh
4 Toán Toán Toán Toán Toán Tcông Tcông Tcông Tcông T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Khoa Khoa Khoa Khoa T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt TNXH  TNXH  TNXH  TNXH  HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Anh Anh Khoa Khoa T Việt T Việt T Việt T Việt
2 M thuật M thuật M thuật Nhạc Nhạc T Việt T Việt T Việt T Việt KNS KNS KNS KNS Anh Anh Kĩ Thuật Kĩ Thuật Tin Tin Tin Tin
3 Anh Anh Anh Anh M thuật TChất TChất TChất TChất T Việt T Việt T Việt T Việt Sử Sử Sử Sử Anh Anh Anh Anh
5 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Mthuật Mthuật Mthuật Mthuật
3 Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Anh Anh Anh Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
4 TChất TChất TChất TChất TChất Đ. đức Đ. đức Đ. đức Đ. đức Anh Anh Anh Anh Tin Tin Tin Tin Sử Sử Sử Sử
Chiều 1 TNXH  TNXH  TNXH  TNXH  TNXH  T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt TChất TChất TChất TChất Toán Toán Toán Toán Tchất Tchất Tchất Tchất
2 Toán Toán Toán Toán Toán Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Toán Toán Toán Toán Khoa Khoa Anh Anh Địa Địa Địa Địa
3 Anh Anh Anh Anh KNS M thuật M thuật M thuật M thuật Tin Tin Tin Tin Kĩ Thuật Kĩ Thuật Anh Anh T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
6 Sáng 1 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Khoa Khoa Khoa Khoa
2 T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt Toán Toán Toán Toán T . Việt T . Việt T . Việt T . Việt
3 M thuật M thuật M thuật M thuật Anh Anh Anh Anh Anh TNXH TNXH TNXH TNXH Anh Anh Anh Anh Toán Toán Toán Toán
4 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL Tcông Tcông Tcông Tcông Địa Địa Địa Địa Tin Tin Tin Tin
Chiều 1 T Việt T Việt T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán T Việt T Việt T Việt T Việt Tchất Tchất Tchất Tchất KNS KNS KNS KNS
2 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Đ. đức Đ. đức Đ. đức Đ. đức T Việt T Việt T Việt T Việt Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc
3 KNS KNS KNS KNS Đ. đức M thuật M thuật M thuật M thuật SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Nguồn tin: Trường TH Bắc Lệnh

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết